Vedtekter

Vedtekter
for
Lesja Grunneierlag SA

 • 1.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og sammenslutningens navn er Lesja Grunneierlag SA.

Lesja Grunneierlag er en sammenslutning av eiere av utmark med jakt-,  fangst- og fiskerettigheter i Lesja Kommune.

 • 2.

Forretningskontoret er i Lesja kommune.

Lagets formål er å forvalte grunneiernes jakt-, fangst- og fiskerettigheter og å fremme forståelse og aktelse for dyrelivet, og ellers ta opp arbeidsoppgaver etter nærmere vedtak av årsmøtet.
I sitt arbeid skal grunneierlaget også søke å tilgodese de interesser som andre enn medlemmene har i jakt-, fangst- og fiske.

 • 3.

Laget er i forretningsmessig henseende et andelslag med vekslende kapital og vekslende medlemstall.
Det utstedes en andel for areal inntil 50da., og videre en andel for hver påbegynt 50da. Eiendommens totalareal legges til grunn.
Hver andel har en stemme i lagets anliggender. Ingen medlem har mer enn 10 stemmer. Denne avstemmingsmåte nyttes når ett medlem forlanger det, dog ikke ved valg. Ved valg har hver medlem kun en stemme.

Lagets medlemmer skal ikke betale medlemskontingent.

 • 4.

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Det kreves da enstemmighet.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret skal følge med i alt av interesse, og treffe nødvendige tiltak for å fremme lagets formål.
Det skal føres protokoll over alle styrevedtak. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmene i laget.

Styret skal bl.a.:

 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap.
 2. Forvalte lagets midler.
 3. Ordne med utnyttelsen av lagets vilt- og fiskeressurser på den måten årsmøtet bestemmer.
 4. I nødvendig utstrekning dele inn de arealer som står tilsluttet laget i høvelige jakt-, fangst- og fiskefelter.
 5. Sørge for nødvendige underutvalg.
 6. Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse av vilt- og fiskeressursene.
 7. Anmelde ulovlig jakt, fangst og fiske på lagets område.
 • 5.

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldelseserklæring, der laget gis fullmakt til å disponere de jakt-, fangst- og fiskerettigheter – også strafferettslig påtale – som tilligger vedkommende eiendom.
Innmeldingen er bindende i 10 år, deretter kan utmelding skje skriftlig med minst ett års varsel til styret, men ikke i noe tilfelle med kortere frist enn nødvendig for å avvikle bestående forpliktelser som laget har tatt på seg i forbindelse med vedkommende eiendoms jakt-, fangst- og fiskerettigheter.
Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler forøvrig.
Eiendomsoverdragelser pliktes meldt til laget.

 • 6.

Det skal holdes årsmøte hvert år innen 15.april.
Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Fullmektig kan bare avgi stemme for det medlem han/hun skal representere. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere.
Innkalling til årsmøte skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. februar.
Årsmøtet ledes av styrets leder.
Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme, men ikke ved valg, hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:

 1. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med styreleder.
 2. Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap for laget.
 3. Behandle styrets forslag til disponering av årets overskudd. Etter at nødvendige avsetninger er foretatt, skal overskuddet deles ut til lagets medlemmer. Styret har fullmakt til å disponere et beløp som deles ut til humanitære formål/frivillige lag og organisasjoner innen lagets område.
 4. Velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år om gangen.
 5. Velge leder og nestleder for 1 år blant styremedlemmene.
 6. Velge revisorer for 1 år.
 7. Velge ett medlem til valgkomiteen for 3 år.
 8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte.
 9. Behandle saker som styret legger fram, og eventuelle innkomne saker.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.

 • 7.

Ingen kan drive jakt, fangst eller fiske i de områder som står tilsluttet laget uten å ha løst jakt-/fiskekort eller ha inngått en leieavtale med laget, når dette er et krav for å drive lovlig jakt, fangst og fiske.
Kortene gjelder for den tid, det felt, de viltarter og det antall dyr som er angitt på dem.
Jakt-/fiskekort kan ikke overdras.
Tillatelsen (jakt-/fiskekortet) må alltid medbringes under jakt, fangst og fiske, og forevises på forlangende av personer som selv har kort eller viser nødvendig fullmakt fra styret.
Såvel lagets medlemmer, som personer som har løst jakt-/fiskekort, eller på annen måte har lovlig adgang til å drive jakt, fangst eller fiske på lagets områder, plikter å melde ethvert tilfelle av ulovlig jakt, fangst og fiske som de får kjennskap til, til lagets styre. Blir ikke det gjort, kan jakt-/fiskekort inndras. Likeledes plikter de samme personer å håndheve gjeldende lovgivning for løse hunder.

 

 • 8.

Laget forpliktes av styreleder sammen med sekretær/kasserer eller forretningsleder.

 • 9.

Lagets medlemmer plikter å motta valg som tillitsvalgt i laget, men enhver kan frasi seg slikt valg for like lang tid som han/hun har fungert som tillitsvalgt.

 • 10.

Alle vedtak i laget skjer med simpelt flertall blant de fremmøtte. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall.
Forslag om vedtektsendring skal være tatt med på saklisten for å kunne behandles på ordinært årsmøte.

 • 11.

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på et foregående årsmøte. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler andelshaverne i forhold til andeler.

 • 12.

Alle tvistigheter mellom laget og dets medlemmer, eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen av gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på fem medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. De øvrige tre oppnevnes av sorenskriveren i Nord-Gudbrandsdal.

Vedtatt på årsmøte 12.04.18.

 

Det er stengt for kommentarer.