Årsmøte

 

ÅRSMØTE

i Lesja Grunneierlag avholdes 08.04.19  kl. 20.00 på Kafe’n, Lesja. (Kaffe fra ca.kl. 19.30).

 

SAKLISTE:

Sak   1.  Godkjenning av innkalling og sakliste.

«     2.  Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka sammen med lederen.

«     3.  Årsmelding for 2018.

«     4.  Årsregnskap for 2018.

”     5.   Godkjenning av leie av jaktterreng 2018.

”     6.   Valg av 2 styremedlemmer m/varamedlemmer for 2 år.

”     7.   Valg av leder og nestleder for 1 år.

”     8.   Valg av 2 revisorer for 1 år.

«     9.  Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 3 år.

«   10.  Fastsettelse av honorar til styret og revisorer.

ÅRSMELDING

Siste årsmøte ble holdt på Kafe’n 12.04.18.

Styret har bestått av

leder                     Arild Rolstad                                   varamedlem Ola Rolstad

nestleder             Ola Hareland                                    varamedlem Fredrik Stavheim

styremedlem       Jan Petter Ølstadløkken                 varamedlem Chatrine Tveita

styremedlem       Stein Tordhol                                   varamedlem Trond Utgård

styremedlem       Lene Fjeld Gilberg                          varamedlem Ola Nørstebø

På valg er Ola Hareland og Stein Tordhol  m/varamedlemmer.

 

Valgkomiteen har bestått av: Pål Sylte Stavheim, leder,  Konrad Eithun og Øyvind Engen.

På valg: Pål Sylte Stavheim.

Revisorer: Ola Sønstebø og Martin Vorkinn.

Grunneierlagets representanter i elgutvalget: Arild Rolstad og Ola Hareland. Arild Rolstad  har vært utvalgets leder.

Styret har i driftsåret hatt 4 styremøter og behandlet 29 saker.

 

ELG-/HJORTJAKTA.

Ut i fra 7 dagers skjema og sett elg-skjema for 2017 fastsatte elgutvalget en total kvote på 120 elg for 2018. En grunnkovte på 98 elg ble fordelt på rettighetshaverne. Grunnkvoten til grunneierlaget ble 42 dyr, 4 store okser, 17 liten okse, 19 koller og 2 kalv.

Ved gjennomgang av 7-dagersskjema ble det bestemt å fordele resten av kvota 30 dyr.  Som tilleggsdyr fikk grunneierlaget  1 stor okse, 6 liten okse, 6 koller og 2 kalv. Totalt 52 elg.

 

Fordeling av felt elg i Lesja Grunneierlag:

Stor okse Liten okse Kolle Ungdyr hann Ungdyr hunn Kalv hann Kalv hunn
 5 10 9 6 6  2 2

Fordeling av felt elg i hele Lesja:

Stor okse Liten okse Kolle U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
11 19 20 17 14 3 4

 

I Grunneierlaget ble det felt 40 av 57 tildelte dyr, fellingsprosent på 70,17. I hele Lesja ble det felt 88 av 120 tildelte dyr, fellingsprosent på 73.

 

Ledige felt for elg/hjortjakt 2018: Solsida N, Solsida M og Solsida S for 1 år, Nestandåe og Kjøremsgrenda for 3 år.

 

HJORTJAKTA:

I 2018 ble det utlyst hjortjakt fra 10.09. – 22.09. og 01.11.-23.12. Totalt ble det tildelt en kvote på 85 hjort i Lesja Grunneierlag og 120 i hele Lesja.

Det ble felt 42 hjort i elg/hjortjakta, 12 hjort i tidlig hjortjakt , 27 dyr i siste periode. 18 hjort ble felt etter 15.11., 17 på Solsida, så tiltaka vi iverksatte i 2018 for å få opp fellinga hadde effekt.Totalt ble det felt 81 hjort i grunneierlaget. Fordeling av felt hjort i Lesja Grunneierlag:

 

 

 

Bukk Hind U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
28 13 17 8 3 12

 

Fordeling av felt hjort i hele Lesja:

Bukk Hind U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
44 20  24 13  5 14

 

 

RÅDYRJAKT.

Rådyrjakta starta med bukkejakt fra 10.08.-09.09. og deretter lagjakt fra 16.11. P.g.a. sen hjortjakt, jaktet både rådyrlagene og hjortlagene sammen i feltene på bortsida. Hjortlagene på Solsida fikk tildelt rådyr i rådyrjakta. Det  ble felt 5 dyr  under bukkejakta, 5 i elg/hjortjakta, og 8 dyr i den ordinære jakta, totalt 18 dyr.

Fordeling av felte dyr:

Kalv hann Kalv hunn Voksen hann Voksen hunn
2 2 9 5

 

ANDEJAKT.

Det ble solg t 1 kort på and  i 2018.  Ingen rapport mottatt.

 

BEVER 2018-2019.

Jakttid fra 01.10.-15.05.

Det er felt  1 dyr hittil i grunneierlaget.

Det ble felt 9 dyr sesongen 2017-18 og 13 totalt i Lesja.

Det er foretatt beverregistrering i hele Lesja i løpet av året. Det er registrert 32 lokaliteter og stipulert til 80 individer.

Grunneierlaget har leid oppsynstjenester av Lesja Fjellstyre. Veging har blitt gjort av styremedlemmer.

 

LÅGEN FISKEELV.

Lågen Fiskeelv ble en del av grunneierlaget på siste årsmøtet. Det foreligger ikke en endelig rapport med fordeling enda, men det er solgt 3308 kort totalt for kr. 895.915. Det er solgt 80 kort lokalt i Lesja, men ca 2/3 av kortene som er solgt totalt, er solgt gjennom web-salg, så det er vanskelig å vite hvor mange som har fisket i Lesja. Det foreligger heller ingen fangstrapporter enda. Nettoinntekt som er fakturert til Lesja er på kr. 80.073,87.

 

 

Styrets forslag til årsmøtet:

 

Sak 5.    GODKJENNING AV LEIE AV JAKTTERRENG.

               Det er i regnskapet avsatt kr. 612.000,- til leie av jaktterreng, d.v.s. kr. 200,- pr. andel inkl. mva. Kreditnota er utsendt til alle medlemmer.

Årsmøtet bes om å godkjenne beregnet leie.

 

 

Arild Rolstad

 

styreleder

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.