Årsmøte

 

i Lesja Grunneierlag avholdes 12.04.18  kl. 20.30 på Kafe’n, Lesja. (Kaffe fra ca.kl. 20.00).

 

SAKLISTE:

Sak   1.  Godkjenning av innkalling og sakliste.

«     2.  Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka sammen med lederen.

«     3.  Årsmelding for 2017.

«     4.  Årsregnskap for 2017.

”     5.   Godkjenning av leie av jaktterreng 2017.

”    6.   Endring av jaktregler.

”    7.   Lågen Fiskeelv – sone 7 –  sammenslåing med grunneierlaget.

”     8.   Valg av 3 styremedlemmer m/varamedlemmer for 2 år.

”     9.   Valg av leder og nestleder for 1 år.

”   10.  Valg av 2 revisorer for 1 år.

«   11.  Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 3 år.

«   12.  Fastsettelse av honorar til styret og revisorer.

Orientering fra Lesja/Lesjaskog bondelag.

ÅRSMELDING

Siste årsmøte ble holdt på Kafe’n 05.04.17.

Styret har bestått av

leder                     Arild Rolstad                                   varamedlem Ola Rolstad

nestleder             Anne Marie Haave Kolstad           varamedlem Ola Nørstebø

styremedlem       Jan Petter Ølstadløkken                 varamedlem Chatrine Tveita

styremedlem       Stein Tordhol                                  varamedlem Trond Utgård

styremedlem       Ola Hareland                                    varamedlem Fredrik Stavheim

På valg er Arild Rolstad, Anne Marie H. Kolstad og Jan Petter Ølstadløkken  m/varamedlemmer.

Valgkomiteen har bestått av: Bjørn Atle Brendjord, leder, Pål Sylte Stavheim og Konrad Eithun.

På valg: Bjørn Atle Brendjord.

Revisorer: Ola Sønstebø og Martin Vorkinn.

Grunneierlagets representanter i elgutvalget: Arild Rolstad og Anne Marie H. Kolstad. Arild Rolstad  har vært utvalgets leder.

Styret har i driftsåret hatt 4 styremøter og behandlet 28 saker. 

ELG-/HJORTJAKTA.

Ut i fra 7 dagers skjema og sett elg-skjema for 2016 fastsatte elgutvalget en total kvote på 120 elg for 2017. En grunnkovte på 90 elg ble fordelt på rettighetshaverne. Grunnkvoten til grunneierlaget ble 39 dyr, 3 store okser, 17 liten okse, 17 koller og 2 kalv..

Ved gjennomgang av 7-dagersskjema ble det bestemt å fordele resten av kvota 30 dyr.  Som tilleggsdyr fikk grunneierlaget  1 stor okse, 6 liten okse, 6 koller.. Totalt 52 elg.

Fordeling av felt elg i Lesja Grunneierlag:

Stor okse Liten okse Kolle Ungdyr hann Ungdyr hunn Kalv hann Kalv hunn
 3 6 6 12 8 1 2

Fordeling av felt elg i hele Lesja:

Stor okse Liten okse Kolle U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
8 12 21 26 16 6 4

 

I Grunneierlaget ble det felt 38 av 52 tildelte dyr, fellingsprosent på 84,3. I hele Lesja ble det felt 93 av tildelte dyr, fellingsprosent på 78.

Ledige felt for elg/hjortjakt 2018: Solsida N og Solsida M for 1 år, Grønkjelda og Bø for 3 år.

HJORTJAKTA:

I 2017 ble det utlyst hjortjakt fra 10.09. – 22.09. og 01.11.-15.11. Totalt ble det tildelt en kvote på 57 hjort i Lesja Grunneierlag og 100 i hele Lesja.

Det ble felt 32 hjort i elg/hjortjakta, 10 hjort i tidlig hjortjakt , 15 dyr i siste periode og 3 hjort under rådyrjakta  i grunneierlaget. Totalt ble det felt 60 hjort i grunneierlaget, Fordeling av felt hjort i Lesja Grunneierlag:

Bukk Hind U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
20 14 9 7 10 2

 

Fordeling av felt hjort i hele Lesja:

Bukk Hind U-hann U-hunn Kalv hann Kalv hunn
31 21  22 7  10 9

 

RÅDYRJAKT.

Rådyrjakta starta med bukkejakt fra 10.08.-09.09. og deretter lagjakt fra 16.11., etter at hjortjakta var slutt. Det  ble 9 dyr felt under bukkejakta, 7 i elg/hjortjakta, 9 dyr i hjortjakta og 11 dyr i den ordinære jakta, totalt 36 dyr (1 dyr kassert).

Fordeling av felte dyr:

Kalv hann Kalv hunn Voksen hann Voksen hunn
6 2 17 11

 

ANDEJAKT.

Det ble solg t 4 kort på and  i 2017.  Det ble felt 4 stokkand, 2 kvinand, 1 laksand og 4 krikkand.

BEVER 2017-2018.

Jakttid fra 01.10.-15.05.

Grunneierlaget fikk tildelt en kvote på 6 dyr. Det er felt 2 dyr hittil i grunneierlaget.

Det ble felt 2 dyr sesongen 2016-17.

Grunneierlaget har leid oppsynstjenester av Lesja Fjellstyre. Veging har blitt gjort av styremedlemmer.

Styrets forslag til årsmøtet:

Sak 5.    GODKJENNING AV LEIE AV JAKTTERRENG.

               Det er i regnskapet avsatt kr. 363.480,- til leie av jaktterreng, d.v.s. kr. 120,- pr. andel + m.v.a. Kreditnota er utsendt til alle medlemmer.

Årsmøtet bes om å godkjenne beregnet leie.

”    6.   ENDRING AV JAKTREGLER.

Pkt. 2 i jaktregler lyder slik:

Loddtrekning mellom godkjente lag. Jaktlag som ikke har hatt jakt i Lesja Grunneierlag siste 2 år eller mer og jaktlag som har jakta i Solsida Nord og Solsida Midti minst 2 år blir prioritert foran øvrige lag. Deretter prioriteres lag som har vært uten jakt i grunneierlaget ett år, samt lag som har jaktet i Solsida nord og Solsida midti.

Styret foreslår følgende tillegg til pkt.2 i jaktreglene etter Loddtrekning mellom godkjente lag:» Lag som har godkjent ettersøkshund blir prioritert først ved trekking.»

”    7.   LÅGEN FISKEELV-SONE 7 – SAMMENSLÅING MED GRUNNEIERLAGET.

Lågen Fiskeelv har henvendt seg til grunneierlaget med forespørsel om sammenslåing. Styret har behandlet forespørselen og ser ikke noen grunn til at det ikke skal være mulig. Lågen Fiskeelv har ingen oppdaterte lister over medlemmer i laget, men alle som har areal inntil Lågen skal være medlemmer. D.v.s. at det gjelder de fleste av medlemmene i grunneierlaget. Noen oversikt over hvem som ikke har areal inntil Lågen finnes ikke. Lågen Fiskeelv har hatt årsmøte og vedtatt at de skal slå seg sammen med Lesja Grunneierlag. Vedtektene i grunneierlaget sier at styret kan opprette underutvalg i laget. Dette vil bli gjort. Det ser ikke ut til at det er nødvendig med store endringer i vedtektene.

Styrets forslag til årsmøtet:

  1. Styret går inn for at Lågen Fiskeelv blir en del av Lesja Grunneierlag. Det opprettes et utvalg som skal ha ansvar for fiskerettighetene.
  2. Styret foreslår at det i vedtektene kun gjøres redaksjonelle endringer.

I §§ 1,2,4,5 og 7 endres ordlyden jakt- og fangstrettigheter til jakt-, fangst- og fiskerettigheter og at ”fiske” tas inn der det er naturlig.

Det gjøres ingen endringer i andelsberegningen.

Arild Rolstad

styreleder

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.